Slo markedet – med færre norske aksjer i porteføljen

Ferdmagasinet 01-14 Slo markedet i 2013 også Alexander Miller

Med en verdivekst for porteføljen på 41,2 prosent slo Ferd Invest markedet også i 2013, og nådde dermed nok en gang sitt definerte mål. Men året var også preget av tilpassinger i porteføljen med tanke på å møte endrede markedsutsikter.

En større andel investeringer utenom Norge var et viktig bidrag til at Ferd Invests aksjeportefølje fikk en så høy verdivekst, en vekst som forøvrig var 2,7 prosent bedre enn den nordiske indeksen som forretningsområdet måles mot og har som mål å slå.

– Børsene i alle de fire nordiske landene som utgjør den geografiske rammen for vårt investeringsmandat hadde oppgang. Helsingfors topper med 46 prosent, mens Oslo Børs kom svakest ut med en avkastning på ”bare” 23 prosent, sier Alexander Miller, direktør for forretningsområdet.

Tilsynelatende paradoks
Det kan virke paradoksalt at aksjemarkedet har hatt kraftig vekst og høy avkastning i en tid hvor det har vært mye snakk om krise og økonomisk nedgangskonjunktur i store deler av verden. Miller påpeker imidlertid at USA har reetablert seg som en global vekstmotor, og at mye tyder på at bunnen ble nådd i de fleste EU-landene i løpet av fjoråret.

– Og det er viktig å ta i betraktning at aksjemarkedet normalt ligger i forkant av svingninger i realøkonomien. Fryktet fall og forventet stigning tas gjerne ut i aksjekursene før de endringene i økonomien faktisk har funnet sted. Dermed fikk vi i fjor det som i fagterminologien kalles en multippelekspansjon. Det vil si at investorene er villig til å betale stadig mer for den økte inntjeningen de venter at selskapene vil få, forklarer han.

Færre bekymringer å vokse på
Nå har imidlertid børskursene steget i fem år, og Miller registrerer at den gryende optimismen han mente å se ved inngangen til 2013 ble styrket gjennom året. Det kan bety at investorene nå har strøket mange poster fra sine bekymringslister, og at forventningen om ny vekst i stor grad er regnet inn i kursene.

– Hvis dette viser seg å stemme kan det bety at potensialet for ytterligere børsoppgang er mindre i 2014 enn vi har vært vant til de siste årene, sier Miller. Han mener også at mye tyder på at den lange perioden med høye råvarepriser nærmer seg slutten, og at det derfor er i andre sektorer at potensialet nå er størst.

– Som en følge av dette har vi økt investeringene i konsumentorienterte selskaper, og særlig selskaper innenfor informasjonsteknologi. Samtidig vil vi være forsiktige med aksjer der kursutviklingen er knyttet opp mot råvaremarkeder, som for eksempel metaller, sier han.

Gode enkeltselskaper
Alexander Miller er imidlertid klar på at Ferd Invests hovedstrategi ligger fast:

– Vi konsentrerer fortsatt mesteparten av energien om å finne lovende enkeltaksjer, fremfor å forsøke å utnytte generelle markedstendenser. Derfor bruker vi mest tid på å se etter selskaper med gode produkter rettet mot markeder med stort potensial for vekst, som demonstrerer sterk innovasjonsevne, og som har en dyktig ledelse, sier han

Les hele intervjuet i Ferdmagasinet her

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.