EU vil ha flere sosiale investeringsfond

2101.jpg

Et nytt regelverk for sosiale investeringsfond i Europa kan gi sosiale entreprenører bedre tilgang på kapital. Reglene skal vedtas i 2012 og vil også være gjeldende for Norge.

Et ”sosialt selskap” er et selskap som først og fremst ønsker å løse et sosialt problem. Til tross for at slike selskaper er verdifulle, både sosialt og økonomisk, er det ikke alltid at investorer står klare til å investere i slike selskaper. Mangelen på finansiering gjør det vanskelig for sosiale entreprenører å vokse og etablere en bærekraftig drift.

Dette ønsker Europakommisjonen, EUs ”regjering”, å gjøre noe med. 7. desember la Kommisjonen derfor frem et forslag til et nytt regelverk for sosiale investeringsfond. Målet er å gjøre det enklere å etablere og drive investeringsfond som spesialiserer seg på sosiale selskaper. Tanken er at et bedre regelverk vil kunne resultere i flere fond og dermed mer tilgjengelig kapital for sosiale entreprenører.

– Sosiale selskaper bidrar til intelligent, inkluderende og bærekraftig vekst, akkurat den type vekst Europa behøver i dag. Tiltakene vi presenterer vil hjelpe til å bygge slike selskaper over hele Europa ved å sikre at de får den finansielle støtten de behøver for å vokse. Dette gjelder spesielt i disse krisetider, sa Michel Barnier, EUs kommissær for det indre marked, som har ledet Kommisjonens arbeid med sosiale investeringsfond.

Sentral del av EUs sosiale strategi
Det nye regelverket for sosiale investeringsfond er et ledd i Europakommisjonens arbeid rundt den sosiale økonomien. Kommisjonen publiserte en handlingsplan for den sosiale sektoren i oktober, der forbedret finansiering er en viktig del av strategien.

I forkant av regelverket for sosiale investeringsfond, gjennomførte Kommisjonen en åpen høring om sosiale investeringsfond i september, der Ferd deltok som én av 67 bidragsytere. Ferd sitt høringssvar kan finnes her.
Et europeisk ”pass” for sosiale fond.

Ifølge Kommisjonen er det to  grunner til at Europa ikke har flere sosiale investeringsfond i dag. For det første er dagens finansregelverk ikke godt nok tilpasset sosiale investeringsfond, og det er store forskjeller mellom ulike land i Europa. Dette gjør det vanskelig for fondene å operere, spesielt på tvers av landegrenser.

For det andre er det en utfordring at det ”sosiale næringslivet” er relativt ukjent og at investorer som kan tenke seg å investere i sosiale selskaper ikke får god nok informasjon. Dette gjør at investorene ikke har tillit til å investere i sosiale selskaper.

Det nye regelverket er skreddersydd for behovet til sosiale selskaper, investorer som vil investere i dem, og deres mellommenn – sosiale investeringsfond. Regelverket vil være felles for hele EØS, inkludert Norge, og har forrang over nasjonal lovgivning.

Et viktig tiltak er at det nye regelverket etablerer en merkeordning for sosiale investeringsfond. Hvis et fond oppfyller en rekke kriterier vil det kunne kalle seg et ”europeisk sosialt entreprenørskapsfond”. Et slikt fond kan operere fritt i alle EØS-land gjennom en pass-ordning: Hvis det blir godkjent i ett land i EØS vil det umiddelbart kunne operere i alle andre EØS-land.

Minst 70 prosent i sosiale selskaper
For å bli et godkjent europeisk sosialt entreprenørskapsfond, må fondet oppfylle en rekke kriterier i det nye regelverket. Fondet må være et kollektivt investeringsfond og investere minst 70 prosent av sin kapital i sosiale selskaper (kapital er definert som aggregert kapitalinnskudd og utestående kommitert kapital). Fondet kan kun tilby sine tjenester til profesjonelle investorer. Visse private investorer kan investere, men bare hvis de oppfyller en rekke kriterier, blant annet at de investerer minimum 800 000 kroner.

Når det gjelder fondsforvaltningen, kan fondet kun bruke definerte investeringsinstrumenter, som egenkapital og lån på kort- og mellomlang sikt. Ettersom fokuset for sosiale selskaper er å oppnå sosiale resultater, må fondene også etablere prosedyrer for hvordan de overvåker og måler slike resultater for selskapene i porteføljen. For å sikre åpenhet, setter regelverket også krav til hvilken informasjon fondet må gi til investorene.

EUs første definisjon av et sosialt selskap
For å kunne kontrollere porteføljen til et sosialt entreprenørskapsfond, vil det nye regelverket også innføre den første EU-definisjonen sosiale selskap.

Ifølge Kommisjonens forslag er et sosialt selskap et selskap som har som sitt overordnede mål å nå et målbart, positivt sosialt resultat, og ikke profittmaksimering. Slike selskaper tilbyr varer eller tjenester til sårbare eller marginaliserte grupper, som for eksempel et selskap som tilbyr et treningsopplegg for eldre. Et sosialt selskap kan også operere på en måte som gjør at de oppfyller sitt sosiale mål, men som ikke tilbyr varer og tjenester som i seg selv er sosiale, for eksempel det danske selskapet Specialisterne, som ansetter mennesker med autisme og tilbyr IT-tjenester.

Et sosialt selskap kan i visse tilfeller distribuere profitt til eierne, men regelverket gir retningslinjer for hvordan dette kan gjøres. Blant annet må selskapet ha etablerte retningslinjer for hvordan distribusjonen skal foregå, og det må også bekrefte at distribusjonen ikke skader selskapets sjanse for å nå sin sosiale målsetting.

Vil også gjelde Norge
Før regelverket blir et faktum, skal det behandles av EUs to lovgivende organer, Europaparlamentet og Rådet. Disse to må bli enige før regelverket er gjeldende, og disse vil etter planen begynne forhandlingene våren 2012.

Hvis partene blir enige, vil reglene være umiddelbart gjeldende i alle EØS-land, inkludert Norge. For Norge og norske aktører betyr dette for eksempel at et portugisisk fond vil kunne operere i Norge hvis det får godkjenning i Portugal. Dersom resultatene blir som Kommisjonen forventer, vil dette kunne bety lettere tilgang på kapital også til norske sosiale entreprenører.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.