EU vil satse på sosiale selskaper

2101.jpg
Sosiale selskaper og sosial innovasjon kan bidra til inkluderende og bærekraftig vekst, mener Europakommisjonen. Nå har den lagt frem en handlingsplan for å forbedre tilgang på finansiering og øke synligheten, inkludert et fond på 700 millioner kroner.

Fokuset på sosiale selskaper og sosial innovasjon har økt de siste årene, og nå har også EU satt søkelyset på sektoren med et nytt initiativ: ”Social Business Initiative”. Europakommisjonen, EUs ”regjering” som legger frem lovforslag, la frem en handlingsplan den 25. oktober. Planen inneholder tiltak for hvordan EU kan bidra til å støtte utviklingen av sosiale virksomheter, definert som virksomheter der det sosiale eller samfunnsmessige målet er årsaken til kommersiell aktivitet, der det er et høyt nivå av sosial innovasjon og der utbytte i all hovedsak reinvesteres i virksomheten.

- Disse selskapene representerer en betydelig andel av den europeiske økonomien. Sosiale virksomheter kan i fremtiden delvis erstatte tradisjonelle selskaper, og det er derfor viktig å satse på dem. I tillegg bør vi vurdere økt samarbeid mellom tradisjonelle ledere og næringsliv og sosiale virksomheter, sa kommisær Michel Barnier, som er ansvarlig for EUs indre marked.

Handlingsplanen er et første steg i retning av økt satsning på sosiale selskaper på EU-nivå, noe som kan lede til at sektoren også får mer oppmerksomhet i Norge og andre europeiske land. For Norge er det positivt at en rekke av tiltakene som skal legges frem i løpet av 2012 også kan brukes av norske aktører, som regler for investeringsfond og nye støtteordninger.

En fjerdedel av oppstartsselskaper er sosiale
Ifølge Europakommisjonen står den sosiale økonomien for 6 prosent av EUs sysselsetting med over elleve millioner mennesker. Andelen av befolkningen som er involvert i sosialt entreprenørskap er høy, i gjennomsnitt er hele én av fire oppstartsbedrifter i Europa en sosial virksomhet. I tillegg anerkjenner Kommisjonen at mange sosiale selskaper tilbyr tjenester gjennom sosial innovasjon som ikke tilbys på markedet, verken av det offentlige eller det private, og de er derfor svært viktige for Europas økonomi.

På tross av sin størrelse og viktige funksjon, møter denne sektoren en rekke utfordringer, som tilgang på finansiering, lav anerkjennelse av sosialt entreprenørskap og et utfordrende juridisk landskap som ikke tar hensyn til de spesielle trekkene til sosiale virksomheter.

Dette ønsker Europakommisjonen å gjøre noe med. Handlingsplanen legger frem elleve tiltak som skal lanseres før utgangen av 2012 innenfor tre områder; finansiering, synlighet og regelverksutvikling.
700 millioner til sosiale entreprenører

For det første vil Kommisjonen gjøre det enklere for sosiale entreprenører å få tilgang til finansiering. Ett tiltak er at Kommisjonen skal fremme et rammeverk for sosiale investeringsfond ved utgangen av 2011. Kommisjonen gjennomførte en høring om rammeverket i høst, og Ferd Sosiale Entreprenører deltok med et høringssvar. Målet med rammeverket skal være å øke antallet sosiale investeringsfond og gjøre det enklere for dem å operere på tvers av landegrenser. I tillegg har Kommisjonen foreslått å etablere et europeisk finansieringsinstrument på 90 millioner euro, rundt 700 millioner norske kroner, som kan støtte oppstart, utvikling og markedsspredning av sosiale virksomheter.

Nettplattform for erfaringsutveksling

For å øke synligheten av sosialt entreprenørskap vil Kommisjonen opprette en felles nettplattform der sosiale entreprenører, inkubatorer, investorer og andre involverte aktører kan dele erfaringer og ideer. Et annet tiltak er å gjøre eksisterende EU-programmer, som EUs forskningsprogram og Erasmus for unge entreprenører, mer tilgjengelig for sosiale entreprenører.

For å bidra til erfaringsutveksling vil Kommisjonen også lage et kart over sosiale virksomheter i Europa som beskriver selskapenes forretningsmodell, økonomi, vekstpotensial, samt regler, insentiver og merkevareordninger i alle medlemslandene. Kommisjonen skal videre opprette en offentlig database for ulike sertifiseringer og merkevareordninger som brukes for sosiale selskaper for å gjøre det mulig å sammenligne ulike ordninger. Kommisjonen mener også det er et behov for å øke kompetansen hos nasjonale og regionale myndigheter.

Bedre tilgang til offentlige anbud

For å bedre det juridiske klimaet for sosiale virksomheter, vil Kommisjonen for det første gjøre det enklere å etablere sosiale selskapsformer. Dette skal skje gjennom å forenkle dagens regelverk for såkalte kooperative organisasjoner og foreslå et regelverk for å etablere en europeisk stiftelse. Kommisjonen mener også at sosiale selskaper ofte møter store utfordringer i offentlige anbudsprosesser, og ønsker å styrke kvalitetskravet og arbeidsvilkårselementer i vurderingen av tilbud, slik at sosiale selskaper kan komme bedre ut i anbudskonkurranser. Revisjonen av EUs statsstøtteregelverk for tjenester av allmenn økonomisk interesse (SGEI) kan også åpne for at visse sosiale virksomheter kan motta statsstøtte.

EU ber om råd
Kommisjonen skal diskutere tiltakene med alle interesserte parter på en konferanse i Brussel 18. november. Kommisjonen skal også etablere en rådgivende gruppe bestående av entreprenører, organisasjoner, finansaktører og akademikere som kan være en høringspart i arbeidet videre med initiativet. De ulike elleve forslagene skal legges frem i løpet av 2012. Tiltakene som er lovforslag vil måtte behandles av EUs lovgivende organer Europaparlamentet og Rådet, mens andre tiltak vil kunne implementeres umiddelbart.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.