Fremveksten av en sosial industri

2102.jpg
2103.jpg
Øyvind Sandvold og Katinka Greve Leiner på årets samling for European Venture Philanthropic Association (EVPA) i Torino
Årets samling for European Venture Philanthropic Association (EVPA) gikk av stabelen i Torino 16.-17.11. Det ble en stor forsamling på 400 deltakere fra hele Europa, med besøkende fra Asia og USA.

Det er tydelig at den sterke veksten i interessen for venturefilantropi fortsetter uavhengig av nedgangstider og uro i Europa. Eller kanskje er nettopp dette med på å styrke området. En gjenganger på konferansen var et fremtidsbilde der myndighetene må gi opp stadig større deler av sin sosiale innsats overfor egne innbyggere. Dette er uvant nok ikke ment som et skremmende bilde, men mer som en spore til felles innsats og åpning av muligheter for sosiale entreprenører. De trenger oss, synes å være den unisone trøsten i et ellers nokså usikkert Europeisk bilde. Og kanskje har entusiastene i korridorene her rett i at politikerne og regjeringene har tapt slaget og blir stadig mer maktesløse - nå er det innbyggerne selv med gode ideer og viljen til å gjennomføre dem som må sikre fremtiden for alle.

Forut for konferansen i år hadde EVPA en undersøkelse blant sine medlemmer, og resultatene ga sendetid på den største Italienske tv-kanalen under konferansen. Tallene viser at vi nå samlet har investert 1 milliard Euro i sosiale, forretningsorienterte prosjekter de siste årene. Styreleder for EVPA Serge Raicher sa dette var et langt høyere tall enn de hadde forventet og en god grunn til at EU har rettet sin oppmerksomhet mot området det siste året. De har startet med en utredning og rapport om ”Social Business Initiative”. Det jobbes også med å definere området og aktørene nærmere, og EU har slått fast at det skal opprettes et fond for å styrke denne type investeringer fremover. Alt i alt karakteriserte EVPAs styreleder medlemmenes innsats i sosiale investeringer de siste 5 årene som stadig bedre definert og håndtert, med økt kunnskap og nettverksbygging blant de involverte.

Av temaer deltakerne var engasjert i på området barn og unge bør utdanning nevnes spesielt. Det var mange land representert rundt bordet, alle opptatt av økende frafall og et utdanningssystem som langt på vei opererer som det gjorde for flere hundre år siden. Med lærerkrefter som er for få eller for svakt utdannet i mange land, og hvor den nye teknologien barna lever med er fraværende i skolehverdagen. Her ser det ut til å være et økende behov for radikalt nye ideer, og dette ble etterlyst med intensitet - dog uten hell -på denne konferansen.

Det som gjennom flere sesjoner slo oss som en felles læring er betydningen av at vi som investorer i sosiale, forretningsmessige foretak er aktivt til stede med tett oppfølging av investeringene. Den som tydeligst beskrev dette var vår egen Hanne Finstad i Forskerfabrikken, som beskrev sin entreprenørreise over snart ti år som en "Total Makeover - the Venture Philathropy Edition". Presentasjonen viste en eventyrlig økning i aktivitet som følge av en profesjonalisering av selskapets drift og den grunnleggende forretningsstrategien siden Ferd gjennom Elopak kom inn på styresiden. (Hun imponerte og sjarmerte tilhørerne, og gjorde oss enda mer stolte av å ha henne med på laget ;-). Men Hanne var langt fra den eneste som trakk frem betydningen av et tett samarbeid mellom den sosiale entreprenøren og investoren. Vi kan bidra med en forretningskompetanse som ellers er krevende å finne, og åpne dører eller peke ut retninger som entreprenøren selv ville ha tungt for å se.

Det er tydelig at Ferd Sosiale Entreprenører investerer i en nokså tidlig fase av selskapenes utvikling i forhold til mange av investorene på denne arenaen for venturefilantropi i Europa. Kanskje er det fordi Norge er et lite marked med sine få innbyggere, med relativt lite sosial nød og en omfattende velferdsstat. Representanter for staten, som NAV, er da også svært avgjørende for mange sosiale entreprenørers eksistens, overlevelse og vekst gjennom kjøp av deres tjenester eller tilrettelegging for nye ideer. At vi finner frem til ferske sosiale entreprenører kan også henge sammen med at de sosiale markedene i Europa er langt mer modne, med flere og større private aktører, både kommersielle og ideelle.

Og her viste konferansen at mye av utfordringen ligger fremover; dette er et marked med aktører som kan være vanskelige å forholde seg til eller putte i tradisjonelle båser. Det er aksjeselskap med kun sosiale formål hvor alt overskudd går tilbake til driften, selskap som tar ut noe overskudd men har et klart uttrykt sosialt formål som det viktigste, og selskaper som drives kommersielt men som ved å lykkes utløser store sosiale resultater (som å skape arbeid for nye grupper som har vært utenfor arbeidslivet). Og hvordan skal slike selskaper registreres hos det offentlige, hvordan skattelegger man dem og forholder seg til dem i anbudsprosesser? Vi kan bare håpe at populariteten området nå opplever internasjonalt ikke gjør at myndighetenes ønske om å utnytte kraften på feltet - i mange land nå - ender med for raske reguleringer som tross ønsket om det motsatte stopper nettopp noe av det spennende og nyskapende som er i ferd med å bygge seg opp. Her er både EU og de enkelte land i gang med tanker, rapporter og vurderinger - også Norge.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.